Enshin Dobari Shinai
Enshin Koban Gata (Oval Grip)
Hakuden Ladies Oval Grip Shinai - Size 38
Hakuden Ladies Oval Grip Shinai - Size 39
Shiden Tsukabuto Shinai
Ryuken Koto Shinai
Jinrai Jissengata Shinai
Unrai Jissengata Smoked Shinai
Hachiryuken - Hakkaku Tsukabuto Shinai 28mm
Hachiryuken - Hakkaku Tsukabuto Shinai 30mm
Raijin Madake Dobari Shinai
Yuryu Madake Jissengata Shinai
Enshin Koban Tsukabuto Shinai