Keikogi

A range of Sashiko Ori Keikogi and smooth style Iaigi Shitagi sets for Koryu practice.